طرح های آبیاری الیگودرز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در الیگودرز

مناقصات لوله کانال تلگرام