طرح های آبیاری البرز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در البرز

مناقصات لوله کانال تلگرام