طرح های آبیاری اقلید

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در اقلید

مناقصات لوله کانال تلگرام