طرح های آبیاری افضل آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در افضل آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام