طرح های آبیاری افرینه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در افرینه

مناقصات لوله کانال تلگرام