طرح های آبیاری اشنویه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در اشنویه

مناقصات لوله کانال تلگرام