طرح های آبیاری اسکو

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در اسکو

مناقصات لوله کانال تلگرام