طرح های آبیاری اسلامشهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در اسلامشهر

مناقصات لوله کانال تلگرام