طرح های آبیاری اسفراین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در اسفراین

مناقصات لوله کانال تلگرام