طرح های آبیاری اسد آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در اسد آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام