طرح های آبیاری ازنا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ازنا

مناقصات لوله کانال تلگرام