طرح های آبیاری ارومیه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ارومیه

مناقصات لوله کانال تلگرام