طرح های آبیاری ارطه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ارطه

مناقصات لوله کانال تلگرام