طرح های آبیاری ارزوئیه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ارزوئیه

مناقصات لوله کانال تلگرام