طرح های آبیاری اردل

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در اردل

مناقصات لوله کانال تلگرام