طرح های آبیاری احمد آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در احمد آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام