طرح های آبیاری ابوموسی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ابوموسی

مناقصات لوله کانال تلگرام