طرح های آبیاری ابهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ابهر

مناقصات لوله کانال تلگرام