طرح های آبیاری ابرکوه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ابرکوه

مناقصات لوله کانال تلگرام