طرح های آبیاری آوج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آوج

مناقصات لوله کانال تلگرام