طرح های آبیاری آمل

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آمل

مناقصات لوله کانال تلگرام