طرح های آبیاری آق قلا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آق قلا

مناقصات لوله کانال تلگرام