طرح های آبیاری آغاجاری

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آغاجاری

مناقصات لوله کانال تلگرام