طرح های آبیاری آسپاس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آسپاس

مناقصات لوله کانال تلگرام