طرح های آبیاری آستانه اشرفیه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آستانه اشرفیه

مناقصات لوله کانال تلگرام