طرح های آبیاری آستارا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آستارا

مناقصات لوله کانال تلگرام