طرح های آبیاری آزاد شهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آزاد شهر

مناقصات لوله کانال تلگرام