طرح های آبیاری آزادلو بزرگ

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آزادلو بزرگ

مناقصات لوله کانال تلگرام