طرح های آبیاری آران و بیدگل

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آران و بیدگل

مناقصات لوله کانال تلگرام