طرح های آبیاری آذرشهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آذرشهر

مناقصات لوله کانال تلگرام