طرح های آبیاری آب باران

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آب باران

مناقصات لوله کانال تلگرام