طرح های آبیاری آبیک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آبیک

مناقصات لوله کانال تلگرام