طرح های آبیاری آبدانان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آبدانان

مناقصات لوله کانال تلگرام