طرح های آبیاری آباده

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آباده

مناقصات لوله کانال تلگرام