طرح های آبیاری آبادان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در آبادان

مناقصات لوله کانال تلگرام