مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری گالیکش

مناقصات آبرسانی گالیکش و طرح های آبیاری گالیکش و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری گالیکش

مناقصات لوله کانال تلگرام