مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری کیار

مناقصات آبرسانی کیار و طرح های آبیاری کیار و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری کیار

مناقصات لوله کانال تلگرام