مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری کنارک

مناقصات آبرسانی کنارک و طرح های آبیاری کنارک و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری کنارک

مناقصات لوله کانال تلگرام