مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری کبودرآهنگ

مناقصات آبرسانی کبودرآهنگ و طرح های آبیاری کبودرآهنگ و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری کبودرآهنگ

مناقصات لوله کانال تلگرام