مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری پلدشت

مناقصات آبرسانی پلدشت و طرح های آبیاری پلدشت و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری پلدشت

مناقصات لوله کانال تلگرام