مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری ورزقان

مناقصات آبرسانی ورزقان و طرح های آبیاری ورزقان و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری ورزقان

مناقصات لوله کانال تلگرام