مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری هشترود

مناقصات آبرسانی هشترود و طرح های آبیاری هشترود و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری هشترود

مناقصات لوله کانال تلگرام