مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری نیر

مناقصات آبرسانی نیر و طرح های آبیاری نیر و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری نیر

مناقصات لوله کانال تلگرام