مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری میبد

مناقصات آبرسانی میبد و طرح های آبیاری میبد و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری میبد

مناقصات لوله کانال تلگرام