مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری ملکان

مناقصات آبرسانی ملکان و طرح های آبیاری ملکان و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری ملکان

مناقصات لوله کانال تلگرام