مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری مانه و سملقان

مناقصات آبرسانی مانه و سملقان و طرح های آبیاری مانه و سملقان و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری مانه و سملقان

مناقصات لوله کانال تلگرام