مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری قیروکارزین

مناقصات آبرسانی قیروکارزین و طرح های آبیاری قیروکارزین و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری قیروکارزین

مناقصات لوله کانال تلگرام