مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری شاهین شهر و میمه

مناقصات آبرسانی شاهین شهر و میمه و طرح های آبیاری شاهین شهر و میمه و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری شاهین شهر و میمه

مناقصات لوله کانال تلگرام