مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری سرخس

مناقصات آبرسانی سرخس و طرح های آبیاری سرخس و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری سرخس

مناقصات لوله کانال تلگرام