مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری درگز

مناقصات آبرسانی درگز و طرح های آبیاری درگز و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری درگز

مناقصات لوله کانال تلگرام